Logo

Vyhlásená výzva pre podnikateľov z územia MAS pre podporu vidieckeho cestovného ruchu

,

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje, že dňa 29.12.2023 vyhlásilo výzvu  MAS_012/6.4/4 v rámci Stratégie CLLD na podporu investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. Výzva MAS_012/6.4/4 je určená pre potenciálnych žiadateľov  podnikateľov z územia MAS (mirko a malé podniky, fyzické osoby a právnické osoby pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby,  FO a PO (mikropodniky a malé podniky) obhospodarujúce lesy, FO a PO (mikrpopodniky a malé podniky) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb). Podporené budú projekty zamerané na oblasť  1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou (rekreačné a relaxačné činnosti, ubytovacie zariadenia a pod.),  a na oblasť 2: činnosti spojené s pokytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schoponosťou pohybu.