Logo

Výzva na predkladanie žiadostí na individuálne potreby obcí na rok 2012

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005 – 441 z 09. 12. 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na individuálne potreby obcí na rok 2012. Uzávierka 31. 03. 2012. Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s výkonom jej samosprávnych pôsobností, a to najmä na:
a) riešenie havarijných situácií na majetku obce,
b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce,
c) údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce. Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 1 000 €.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 13 500 €

RRA Skalica