Logo

Živé chodníky 2012

Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Toyota Motor Slovakia udelí na jar 2012 v rámci programu Živé chodníky granty na obnovu, údržbu a vylepšovanie turistických značených trás na Slovensku (predpokladaný počet grantov: 3 až 5). Termín dodania projektových zámerov: 9. marec 2012 (piatok). Podporované aktivity (v poradí dôležitosti):
1. Obnova, oprava a údržba turistického značenia (pásové maľované značky a turistické smerovky a tabuľky v zmysle normy STN 01 8025 – Turistické značenie), čistenie trasy od vegetácie
2. Obnova, oprava a budovanie primárnej infraštruktúry značenej turistickej trasy, napr. lávky, mostíky, rebríky, reťaze, schody, protirózne opatrenia, odvodňovanie, úpravy a spevnenie povrchu a pod.
3. Obnova, oprava a budovanie sekundárnej infraštruktúry značenej turistickej trasy. napr. odpočívadlá, prístrešky a útulne, informačné a mapové panely a pod.
4. Iné vhodné aktivity.

Oprávnené náklady:
–     materiálové náklady (nákup materiálu, pracovných prostriedkov, náradia a nástrojov a pod.);
–     odborná práca (napr. remeselníci, značkári KST, grafici a pod.);
–     iné náklady spojené s realizáciou projektu (napr. kopírovanie a tlač, cestovné náklady, poplatky, občerstvenie okrem alkoholu a pod.).

Základné podmienky programu:
– Trasa, ktorej sa projekt týka, musí už byť v teréne vyznačená ako turistická značená trasa, cieľom programu nie je otváranie nových značených trás; drobné presmerovania či preloženia už existujúcich trás a krátke odbočky sú možné (so súhlasom príslušných orgánov a vlastníkov).
– Značkárske práce musí v projekte vykonať (alebo na ne priamo dohliadať) príslušný autorizovaný značkár Klubu slovenských turistov.
– Projekt môže obsahovať aj práce na viacerých turistických značených trasách v danom regióne.
– Žiadatelia musia brať do úvahy, že budeme požadovať stanoviská orgánu ochrany prírody, príslušného značkára Klubu slovenských turistov, vlastníka alebo správcu územia a pod. Tieto stanoviská nie je potrebné prikladať k projektovému zámeru, budú vyžiadané dodatočne až v prípade postupu vášho projektu do užšieho výberu.
– Úspešní žiadatelia sa musia zaviazať k prípadnému zorganizovaniu jednodňovej brigády pracovníkov donorských organizácií na podporených trasách (zhruba 30 osôb). Náklady na brigádu budú hradené donorskými organizáciami mimo požadovaný rozpočet projektu.
–  Predpokladaná výška grantu je od 1 000 až 2 500 €.
– O grant môže požiadať organizácia, dlhodobo aktívna v oblasti pešej turistiky, cestovného ruchu, rozvoja a skrášlovania prostredia, spravovania územia a pod. Grant nie je určený komerčným spoločnostiam, verejným inštitúciám (štátna správa, samospráva) a verejným organizáciám, školám a fyzickým osobám. 
– Práce budú vykonané zhruba od mája do novembra 2012, záverečná obsahová a finančná správa musí byť dodaná  do 30. 11. 2012.

Konzultácie:
Projektové zámery môžete konzultovať s projektovým manažérom: Ján Roháč, rohac@stonline.sk , 0905 240137.