Logo

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na vzdelávanie malých a stredných podnikateľov (schéma de minimis)

,

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej „NARMSP“) ako Vykonávateľ Schémy poverený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako Poskytovateľom pomoci vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) na vzdelávanie malých a stredných podnikateľov v rámci štátneho programu „Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (schéma pomoci de minimis)“ .

Popis Oprávnených projektov a tém vzdelávania, Oprávnených príjemcov pomoci t.j. prijímateľov NFP, Oprávnených nákladov, Formy pomoci, Výšky a intenzity pomoci, Podmienky poskytnutia pomoci, Kumulácie pomoci,Mechanizmus poskytovania pomoci, Zoznam povinných a ďalších príloh v rámci Schémy nájdete v záväznom texte znení Schémy PaV MSP. Dokumenty na stiahnutie sú nižšie na tejto stránke.

Termín uzávierky na prijímanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Žiadosti o NFP budú prijímané na adresu NARMSP priebežne, najneskôr však v deň uzávierky 15. 02. 2011 o 16.00 hod. pri osobnom doručení, pri doručení poštou alebo kuriérom je rozhodujúci dátum odoslania (odovzdania na prepravu) vyznačeného na pečiatke pošty. Po tomto termíne už žiadosti o NFP nebudú prijímané. Prijímanie žiadostí môže byť však ukončené aj skôr, a to v prípade, že finančné prostriedky vyčlenené na vzdelávanie v rámci Schémy budú na základe schválených predložených žiadostí vyčerpané ešte pred konečným dátumom uzávierky. O tejto skutočnosti bude informácia na web stránke Schémy. Vzdelávacia aktivita (školenie) musí byť ukončená do termínu 11. 03. 2011. Viac informácií o podmienkach a postupoch nájdete v Príručke pre žiadateľa o NFP.
Kontaktné údaje:

Úplne znenie „Schémy poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (Schéma pomoci de minimis)“ (ďalej aj „Schéma“ a „Schéma PaV MSP“) spolu so všetkými prílohami a všetkými dokumentmi súvisiacimi s výzvou sú dostupné nižšie na tejto webovej stránke. Bližšie informácie a odpovede na otázky Vám budú poskytnuté v NARMSP telefonicky, e-mailom alebo osobne.

Otázky zodpovie:
Martina Steigerová, programová manažérka

tel.: +421 2 502 44 520, fax: +421 2 502 44 501, e-mail: schemapavmsp@nadsme.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

V termíne 20. – 23.12.2010 kontaktujte Ing. Beatu Macušovú, 02/502 44 519. 

RRA Skalica