Logo

IROP-CLLD-T003-512-006

Výzva uzavretá

Operačný program:
Integrovaný operačný program
Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:
B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
Dátum vyhlásenia výzvy:
06/04/2023
Oprávnení žiadatelia:
obce, združenia obcí
Dokumenty výzvy na stiahnutieVýzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku  (aktivita B1)
Formulár žiadosti o príspevokprílohy k formuláru žiadosti o príspevok
Prílohy k výzve
Informácie pre žiadateľovIndikatívna výška finačných prostriedkov po uzavretí 2. hodnotiaceho kola vyčlenených  na výzvu predstavuje  0 €.
Uzávierka hodnotiacich kôl3. hodnotiace kolo: 07. 07. 2023 MAS uzatvára výzvu z dôvodu ukončenia hraničného termínu pre realizáciu projektov k 06. 12. 2023.