Logo

Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. je občianske združenie založené 22. 06. 2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie pracuje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. Partnerstvo pre Horné Záhorie si vytvorilo vlastnú stratégiu rozvoja územia prostredníctvom nástroja CLLD. Ciele stanovené v stratégii sa budú spoločnými silami prostredníctvom projektov miestnych subjektov implementovať a monitorovať tak, aby do roku 2020 bol naplnený strategický cieľ združenia – zvýšiť príťažlivosť územia, zlepšiť životné podmienky pre obyvateľov v území miestnej akčnej skupiny Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z.