Logo

Aktualizácia č. 3 výzvy aktivity A1 – podpora podnikania a inovácií

,

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje potenciálnych žiadateľov, že došlo k aktualizácii č. 3 výzvy IROP-CLLD-T003-511-003 s účinnosťou od 27. 05. 2022.

Predmetom aktualizácie je skrátenie jednotlivých hodnotiacich kôl z 2 mesačného intervalu na 1 mesačný interval. K uzávtaraniu jednotlivých hodnotiach kôl bude dochádzať k 26. dňu príslušného mesiaca.