Logo

IROP-CLLD-T003-511-003

Výzva uzavretá

Operačný program:
Integrovaný operačný program
Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:
A1 Podpora podnikania a inovácií
Dátum vyhlásenia výzvy:
26/03/2020
Oprávnení žiadatelia:
obce, združenia obcí
Dokumenty výzvy na stiahnutie                                   Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
Formulár žiadosti o príspevok, prílohy k formuláru žiadosti o príspevok (v zip)
Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávneých výdavkov
Zoznam merateľných ukazovateľov
Kritériá pre výber projektov
Aktualizácia č. 2 výzvy (vydaná 16.12.2021, účinná od 17. 12. 2021)
Informácia k aktualizácii č.2 výzvy
Výzva v znení aktualizácie č. 2 so sledovaním zmien vrátane príloh
Výzva v znení aktualizácie č. 2 bez sledovania zmien vrátane príloh
Aktualizácia  č. 3 výzvy (vydaná 13.5.2022,  účinná od 27. 05. 2022)
Informácia k aktualizácii č. 3 výzvy
Výzva v znení aktualizácia č. 3 so sledovaním zmien vrátane príloh
Výzva v znení aktualizácie č. 3 bez sledovania zmien vrátane príloh
Aktualizácia č. 4 výzvy (vydaná 26.9.2022, účinná od 27. 09. 2022)
Informácia k aktualizácii č. 4 výzvy
Výzva v znení aktualizácie č. 4 so sledovaním zmien vrátane príloh
Výzva v znení aktualizácie č. 4 bez sledovania zmien vrátane príloh
Informácia pre žiadateľovIndikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu po uzavretí 18. hodnotiaceho kola (k 28. 11. 2022) predstavuje 5 139,82 €.
Uzávierka ďalšieho kolaMAS plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finačných prostriedkov. MAS uzatvára výzvu z dôvodu ukončenia hraničného termínu pre realizáciu projektov k 30. 10. 2023
Aktualizácia č. 1 výzvy (platná od 01. 06. 2021)
Informácia k aktualizácii č. 1 výzvy
Výzva v znení aktualizácie č.1 so sledovaním zmien vrátane príloh
Výzva v znení aktualizácie č. 1 bez sledovania zmien vrátane príloh