Logo

IROP-CLLD-T003-512-004

Výzva uzavretá

Operačný program:
Integrovaný operačný program
Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:
C1 Komunitné sociálne služby
Dátum vyhlásenia výzvy:
14/05/2020
Oprávnení žiadatelia:
obce, združenia obcí
Dokumenty výzvy na stiahnutieVýzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
Formulár žiadosti o príspevok, prílohy k formuláru žiadosti o príspevok (v zip)
Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
Zoznam merateľných ukazovateľov
Kritéria pre výber projektov
Aktualizácia č. 1 výzvy (platná od 17. 12. 2021)
Informácia k aktualizácii výzvy č. 1 výzvy
Výzva v znení aktualizácie č. 1 so sledovaním zmien vrátane prílohe
Výzva v znení aktualizácie č. 1 bez sledovania zmien vrátane prílohe
Informácia pre žiadateľovIndikatívna výška finačných prostriedkov alokovaných na výzvu po uzavretí 14. hodnotiaceho kola (k 16. 09. 2022) predstavuje sumu 51 725,53 €.
Uzávierka ďalšieho kolaMAS plánuje ukončiť výzvu z dôvodu presmerovania zostatkovej akolácie na iné oblasti podpory k 31. 10. 2022.