Hlavná stránka >> Výzvy SCLLD
Výzvy SCLLD

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. oznamuje potenciálnym žiadateľom - obce, že bola nanovo vyhlásená výzva opatrenia 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

viac informácií o výzve MAS_012/7.4/5. tu

 

 

VÝZVA č. 1/2019 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2020

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. vyhlasuje výzvu na výber odobrných hodnotiteľov pre zabezepčenie kvalitného, objektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu výberu žoNFP z PRV 2014 -2019.

Komplenté znenie výzvy na odborných hodnotieľov nájdete tu:

Editovateľné prílohy výzvy:

Príloha č. 1  Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

Príloha č. 2 Životopis

 

ikonka Výzvy IROP ikonkaVýzvy PRV